Ресейде тікұшақ құлады

REPUBLIC OF TATARSTAN, RUSSIA - AUGUST 17, 2020: A view of Mi-8MTV-1 helicopter manufactured at Kazan Helicopter Plant, a subsidiary of Russian Helicopters. Operating since 1940, Kazan Helicopter Plant manufactures modern modifications of Mi-8/17, Mi-38/38T helicopters as well as the Ansat light helicopter, its own development. Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí. Âåðòîëåò Ìè-8ÌÒÂ-1, ïðîèçâåäåííûé íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå õîëäèíãà "Âåðòîëåòû Ðîññèè". Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé çàâîä (ÊÂÇ) ðàáîòàåò ñ 1940 ãîäà. Ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàåò ñîâðåìåííûå ìîäèôèêàöèè âåðòîëåòîâ ñåðèè Ìè-8/17, Ìè-38/38Ò. ÊÂÇ òàêæå ðàçðàáîòàë è âûïóñêàåò ëåãêèé âåðòîëåò Àíñàò. Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ
0 3

Ресейдегі Камчатка аймағында бортында 13 турист пен 3 экипаж мүшесі бар Ми-8 тікұшағы құлады.

 

«12 тамыз күні, Мәскеу уақытымен сағат 00.50-де Кроноцкое қорығының Курильск көлі аумағында «Витязь-Аэро» компаниясының Ми-8 тікұшағы жерге қатты қонғаны туралы хабарлама түсті. Алдын ала ақпарат бойынша, бортта 13 турист пен 4 экипаж мүшесі бар. Оқиға орнына Апаттар медицинасы орталығының тікұшағы мен Ресей Төтенше жағдайлар министрлігінің Ми-8 тікұшағы аттанды», деп жазды Төтенше жағдайлар министрлігі Камчатка бойынша Мемлекеттік басқармасының баспасөз қызметі.

Тікұшақтан зардап шеккендерге көмектесу үшін Камчатск өлкесіндегі іздестіру-құтқару жұмыстарына 45 адам мен 8 техника жұмылдырылды.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.